История

Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите се прилага успешно в български фирми от 2015г. насам. Методът решава проблемите на HR-практиката с минимална намеса, обхващайки голямата картина на развитие на организацията заедно с дълбоката специфика на отделните служители. През 2018г. Системи за развитие на човешкия капитал в бизнес организациите е предмет на дисертационен труд, поради което е обоснован както научно, така и практически. Обект е на авторско право и се прилага само и единствено от нас.

 • До 2015 г.

  Изпълнихме редица проекти по развитие на човешкия капитал, в т.ч. програми за повишаване на мотивацията, управление на стрес, управление на възнагражденията, атестиране на персонала, планиране на длъжности и подбор на служителите, както и цялостни системи за управление на човешките ресурси, които са многокомпонентни.

 • След 2015 г.

  Започнахме да изпълняваме системи за развитие на човешкия капитал, обхващайки всички аспекти на развитието и синхронизирайки ги с фирмените цели и политики.

 • От 2018 г.

  Системи за развитие на човешкия капитал е проект на дисертационен труд към УНСС, като получава както практическа, така и теоретична научна обосновка на методите. Обект е на авторско право.

 • От 2019 г.

  Си партнираме с Център за приложни невронауки, София, за повишаване личните капацитети на служителите и развитие на техните метакогнитивни способности.

 • Днес

  Прилагаме Системи за развитие на човешкия капитал за повишаване постиженията на бизнес организациите и оптимизираме подходите спрямо спецификата на всяка отделна фирма с нейните проблеми, потенциали и предизвикателства.