Решения

Развитие

Общоприетото схващане е, че човешкият капитал е нужно да се развива с темповете на организацията.

Вярното схаващане е, че човешкият капитал е нужно да има интензивно изпреварващо развитие, за да бъде генератор на конкурентоспособното развитие на цялата организация.
Това е свързано с едновременно управление на бизнес процесите, развитието и управление на организационната промяна.

Анти-кризис

Кризисните ситуации изискват кризисни мерки. В такива моменти ролята на персонала е ключова за адаптивността, устойчивостта и динамиката на процесите. Тази задача се решава именно от системната обусловеност на развитието на човешкия капитал.

Проблеми на HR-практиката

Системното развитие на човешкия капитал в организацията решава следните проблеми:
 • липса на измеримост между инвестициите в персонал и полезност за организацията
 • липса на взаимосвързаност между HR практиките и целите на организацията
 • високо текучество на персонал/болнични и отсъствия
  ниска мотивация/ангажираност, високи нива на стрес
  междуличностни конфликти, ролева неяснота, неформално лидерство
 • дисфункционалност в лидерските роли
  несъответствие между квалификационното и кариерното развитие на служителите
 • липса на синергия в екипите/динамичност, устойчивост, кооперативност/
 • липса на дългосрочна стратегия за развитие на персонала, която да доведе до нарастване конкурентопсобността на организацията

УВЕЛИЧЕТЕ ПРОДАЖБИТЕ СИ!

СВЪРЖЕТЕ С ЕДИН ОТ НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ НА ТЕЛЕФОН: 0898 35 36 20