АНТИ-КРИЗИСЕН МЕНИДЖМЪНТ

Програми за превенция, управление и смекчаване ефектите от кризи и кризисни събития

Светът се променя динамично, а последствията от COVID-19 поставят в риск редица бизнеси и дори цели сектори от икономиката. 

Кризисните събития настъпват неочаквано.
Най-ценният актив по време на кризисни събития е човешкият капитал и неговите способности за справяне, устойчивост на стрес, комуникация, идейности и креативност, проактивност, кооперативност, воля за осъществяване.

Ключовата интервенция е превенцията на кризи, за което човешкият капитал може и трябва да бъде подготвен – да предвижда и предприема изпреварващи мерки за преодоляването им, за елиминирането и/или смекчаването на въздействията от кризисните събития.

В подкрепа на бизнеса предлагаме следните програми:

Формиране и подготовка на Анти–кризисен ЕКИП

Опитимизационен механизъм ЛИДЕРИ и ЛИДЕРСТВО

Оптимизационен механизъм ЕКИПИ и ЕКИПНОСТ

Формиране на Анти-кризисен екип в организацията.

Обучителна програма на АНТИ-КРИЗИСЕН ЕКИП, включваща
групови обучения и индивидуални биофийдбек тренинги в 3 модула:

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Да повиши уменията на членовете на екипа:
• за справяне с кризи и кризисни събития, като ПРЕВЕНЦИЯ,
ОВЛАДЯВЯНЕ и ПРОАКТИВНОСТ
• за справяне и извличане на ползи от кризисните ситуации, по
отношение на човешкия капитал, лидерството и екипите в
организацията
• за лична ефективност, устойчивост и управление на стрес

МОДУЛ I
• ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ
Управление на човешкия капитал по време на кризи и управление на
стреса
• БИОФИЙДБЕК ТРЕНИНГ
Повишаване личната устойчивост на стрес, преработка на стресори,
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ в условия на риск и несигурност

МОДУЛ II
• ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ
Усъвършенстване на лидерството, лидерските роли и функции в
организацията по посока кризисен мениджмънт
• БИОФИЙДБЕК ТРЕНИНГ
Повишаване на РАБОТНИТЕ КАПАЦИТЕТИ и ИЗДРЪЖЛИВОСТ,
подобрение на съня и възможностите на организма за възстановяване
и почивка

МОДУЛ III
• ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ
Умения за въвеждане на екипите в кризисен режим на работа и
провеждане на реформи по посока активна адаптивност спрямо
измененията на средата
• БИОФИЙДБЕК ТРЕНИНГ
Повишаване на КОГНИТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ като памет,
внимание, концентрация и емоционалната пластичност, способност за
осъзнаване на емоциите и промяна на реакциите и поведението

Оптимизационен механизъм
за подготовка, трансформация и развитие на лидери и лидерство
в контекста на глобална икономическа криза с начало 2020г.
Програма за фирми с персонал 50+

Основна цел на механизма: 

Да повиши лидерския потенциал на ръководителите в управленската йерархия на фирмата и пълноценното му използване за противодействие на негативните последици от кризата, и постигане на конкурентни предимства.

Насоченост на механизма:

Към ръководителите в управленската йерархия на фирмата, както и към служители, притежаващи потенциал да се развиват и утвърдят като ръководители-лидери.

Ползи от прилагане на механизма:

  • Усъвършенстване на лидерството, лидерските роли и функции в организацията по посока кризисен мениджмънт
  • Развитие на персоналните лидерски качества и потенциали на ръководителите, с оглед необичайните изисквания на променящата се среда
  • Идентифициране на потенциалите за развитие на служители по посока лидерство в контекста на новите предизвикателства на кризата
  • Обогатяване на лидерските междуличностни умения и ситуационен мениджмънт по посока кризисен мениджмънт
  • Обогатяване и засилване ефекта на лидерите над екипите и уменията им за въвеждане в кризисен режим на работа
  • Проактивност на лидерските роли и офанзивен мениджмънт във фирмената динамика
Оптимизационен механизъм
ЕКИПИ и ЕКИПНОСТ

Подготовка за кризисен режим на работа

Дистанционна програма за фирми с персонал 50+

Основна цел на механизма:

Tрансформиране на екипите във фирмата в кризисен работен режим
в съответствие с изискванията на екипността, отчитане на негативните
последици в кризисния период върху функционирането на фирмата и
осигуряване на дееспособни ефективни екипи в кризисния и
следкризисния период

Насоченост на механизма:

Към функционалните екипи в организационната структура на
управление на фирмата и производствените екипи на фирмата

Ползи от прилагане на механизма:

•ЕФЕКТИВНИ екипни функции в контекста на кризисен работен режим
•ОПТИМИЗИРАНА структура и роли в екипите с оглед променената
ситуация
•ПОВИШЕНА квалификационна компетентност на екипните членове
•УТВЪРДЕНИ мотивационни екипни практики в кризисни условия
•Въведени ГЪВКАВИ механизми на взаимозаменяемост и ротация на
членовете на екипите
•ПОДОБРЕНИЯ в лидерския капацитет и анти-кризисните умения на
ръководителите на екипи

Оптимизационен механизъм ЛИДЕРИ и ЛИДЕРСТВО