СИСТЕМНО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Програма за интензивно развиващи се бизнес организации с персонал 100+

  • Интензивно и целенасочено развитие на човешкия капитал
  • Конкурентоспособен човешки капитал, водещ до повишаваща се конкурентоспособност на организацията
  • Системен модел, който предоставя измерими и обосновани взаимодействия между компонентите на развитието
  • Определяне на фокус над развитието с оглед най-добрите резултати за конкретната организация
  • Повишаване на мотивацията и ангажираността, намаляване на стреса

Водещият въпрос е как да се постигне онова развитие на човешкия капитал, което да осигури конкурентоспособно развитие на организацията като цяло. Инвестициите в човешки капитал трябва да бъдат правилно насочени, навременни, конкретни и да носят изпреварващи конкуренцията решения, инвенции и иновативност. Това се постига именно чрез системност на функциите, която се осигурява от СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

  • Повишаване на конкурентоспособността на организацията чрез повишаване конкурентоспособността на човешкия капитал
  • Елиминиране на необоснованите инвестиции в човешки капитал с неизвестен резултат, дългите лагове между инвестицията и полезния резултат
  • Преодоляване на причините за бавно или нецелесъобразно развитие на човешкия капитал, повишаване мотивацията за развитие

Програмите по СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ се осъществяват за конкурентноориентирани бизнес организации с желание за развитие на човешкия капитал и персонал 100+

Имплементирането на СИСТЕМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ се осъществява за период от 4 до 6 месеца, след което се провежда нецикличен мониторинг на системата за период от 3 месеца.