ТРАНСФОРМАЦИОНЕН МЕНТОРИНГ

Програми за бизнес трансформация към Индустрия 4.0.

Индустрия 4.0. – взаимодействие между технологията и човешкия капитал

В дигиталната ера компаниите е нужно да се адаптират към измененията и възможностите, които предоставят развитието на изкуствения интелект, събирането на големи бази данни, анализа и алгоритмите, роботизацията и автоматизацията на работните процеси. Тези развития да имат важно значение за естеството, структурата и условията на работа – пряко и косвено.

Прякото въздействие на дигитализацията върху дейностите включва прилагането на Интернет на нещата (IoT) и интелигентни устройства за целите на мениджмънта, като например автоматизиране на практиките на обучение, събиране на данни за резултатите от работата на служителите и планиране на работната сила в реално време, подкрепено от увеличената употреба на сензори и използването на големи бази данни.

Косвеното влияние, макра и непряко, има много по-голямо въздействие за мениджмънта и фирмената организация. Цифровите технологии променят организацията и характера на работата. Появяващото се явление тук са Smart Industries (наричано още Industry 4.0.), които изискват от работниците да приемат нови набори от умения, необходими за работа в нови работни места, които се появяват или променят в резултат на засилените данни, роботизация и автоматизация. Идеята, че автоматизацията елиминира и / или променя работните места предполага, че дейностите по управление на човешкия капитал могат да бъдат все по-важни за подпомагане на служителите и на компаниите.

Ако искате да подготвите бизнеса и кадрите си за трансформация към Индустрия 4.0. ни потърсете. Доверете се на опита и експертизата ни за консултация и изготвяне на специално предложение.

Решаване на въпросите:

Кои са новите работни места и какви компетенции предполагат?

Как да подготвим служителите за новите работни места?

Кои служители да подготвим за новите работни места?

Как да оценим потенциалите на служителите за адаптация и принос в новата фирмена организация?

Кои служители имат нужда от повишаване на квалификацията? 

Кои служители имат нужда от цялостна преквалификация?

Как да планираме квалификационните дейности?

Как да постигнем плавен и безстресов преход?

Трансформация на човешкия капитал за пълноценна актуализация на фирмената организация към Индустрия 4.0.

Програмите по ТРАНСФОРМАЦИОНЕН МЕНТОРИНГ се прилагат за компании с персонал 50+, които планират или са в процес на промяна към Индустрия 4.0

Услугата на програмата по ТРАНСФОРМАЦИОНЕН МЕНТОРИНГ се предоставя за 6, 9 или 12 месеца според вида на промяната и нуждите на компанията